Into vs. In to

تفاوت “Into” و “In to” در زبان انگلیسی

“Into” یکی از حروف اضافه‌ی پیچیده در زبان انگلیسی است که ممکن است با In to اشتباه گرفته شود. تفاوت Into و In to را در ادامه خواهیم آموخت.

ادامه مطلب