Differences Between Fictional, Fictive and Fictitious (2)

تفاوت Fictional، Fictive و Fictitious در زبان انگلیسی

صفت‌های fictional ،fictitious و fictive همگی چیزی غیرواقعی را توصیف می‌کنند و گاهی به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما هر کدام معنای متفاوت..

ادامه مطلب

Worse vs. Worst

تفاوت Worse و Worst در زبان انگلیسی

دو صفتی که معمولاً به اشتباه استفاده می‌شوند، worse و worst هستند. از آنجایی که این دو واژه شبیه به نظر می‌رسند، تمایز بین آنها می‌تواند دشوار

ادامه مطلب

Intra و Inter

تفاوت Inter و Intra در زبان انگلیسی + مثال

برخی کلمات نوشتار و تلفظ بسیار مشابهی به یکدیگر دارند و این تشابه منجر به خطا می‌شود. در ادامه به تفاوت “intra-” و “inter-” خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب