Resume-Vocabulary

اهمیت واژگان در رزومه‌نویسی

هنگامی که در حال نوشتن رزومه خود هستید، با استفاده از واژگان قوی و توصیفی، به جای واژگان قدیمی و کلیشه‌ای، دستاوردهای خود را برجسته کنید.

ادامه مطلب