However Usage

کاربردهای However در زبان انگلیسی

However، متناسب با جایگاه و کاربردش در جمله، علائم نگارشی خاصی دارد؛ در نتیجه، دانستن نکات گرامری مربوط به آن به شما کمک می‌کند گفتار و ن..

ادامه مطلب