Yet Usage

کاربردهای yet در زبان انگلیسی

قید yet در زبان انگلیسی به معنای “هنوز” یا “تاکنون” استفاده می‌شود و معمولاً در جملات منفی و سؤالی به کار می‌رود. این قید نشان‌دهنده انتظار..

ادامه مطلب