تفاوت Inter و Intra در زبان انگلیسی + مثال

برخی کلمات در زبان انگلیسی نوشتار و تلفظ بسیار مشابهی به یکدیگر دارند. در ادامه به تفصیل به تفاوت بین “intra” و “inter” خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب