آموزشی, درسنامه های رایگان, عمومی

دستور زبان و یا Part of Speech کلمه By چیست؟

دانستن نحوه استفاده از دستور زبان در انگلیسی بسیار کمک‌کننده است، برای مثال، اسم‌ها (Nouns) افراد، مکان‌ها، چیزها و ایده‌ها را نام می‌برند و صفت‌ها (Adjectives) اسم‌ها را توصیف می‌کنند. دانستن دستور زبان به شما این اطمینان را می‌دهد، که جمله شما از لحاظ دستوری (Grammar) کاملا درست است.

اما گاهی اوقات، یک کلمه می‌تواند چند دستور زبانی متفاوت داشته باشد. کلمه By یکی از این کلمات انعطاف پذیر است.

در ادامه، نحوه استفاده از By را در جمله به عنوان قید (Adverb) و حرف اضافه (Preposition) بررسی خواهیم کرد.

دستور زبان کلمه By چیست؟

کلمه By همانطور که گفته‌شد، می‌تواند یک قید، یک حرف اضافه و یا یک اسم باشد. این کلمه می‌تواند به معنای بر اساس (According to) (حرف اضافه)، گذشتن از چیزی و یا کسی (To go past) (قید) باشد. در ادامه نمونه‌های مختلفی ازکلمه By را خواهیم دید:

.By my calculations, we can climb Half Dome in eleven hours

.The hummingbird flew by me

.The window was opened by the intruder

.The only way to win the marathon is by running the fastest

.They have to improve their performance by 15 percent

.We’ll be there by midnight

.The chair is by the desk

By به عنوان یک قید (Adverb)

قیدها یک فعل، صفت یا عبارت قیدی را توصیف می‌کنند. 

.The man leaped backward and quickly walked away

در مثال بالا (Backward) قیدی است که فعل (Leaped) را توصیف می‌کند، و (Quickly) قیدی است که فعل (Walked) را توصیف می‌کند.

کلمه By یک قید خواص است، زیرا می‌تواند معانی را تغییر دهد.

تعاریف By به عنوان یک قید عبارتند از:

برای اشاره به جایی که یک فعل در آن قرار می‌گیرد و اتفاق می‌افتد.

.She stopped by the grocery store on her way home from work

یا در مثال زیر:

.Jane’s dad stopped by while she was at work

کلمه By به خانه Jane اشاره دارد، چون جایی که به آن اشاره شده است، برای ما از قبل مشخص بوده‌ است.

برای نشان دادن حرکت از یک زمان یا مکان به زمان و مکانی دیگر.

.The summer has flown by

.We pulled over as the firetruck sped by

By به عنوان حرف اضافه (Preposition)

کلمه By بیشترین استفاده را به عنوان حرف اضافه دارد. حروف اضافه برخی از رایج‌ترین و در عین حال یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های زبان انگلیسی هستند.

حروف اضافه یک اسم یا ضمیر را به کلمه دیگری در جمله متصل می‌کنند. از آنجایی که از حروف اضافه به عنوان اتصال‌دهنده در جمله استفاده می‌شود، حروف اضافه را به طور معمول با حروف ربط (Conjunction) اشتباه می‌گیرند. اما همانند with, at, and from کلمه By نیز یک حرف اضافه است.

مانند همه حروف اضافه، معنای دقیق By به موقعیت و یا Context جمله بستگی دارد.

برخی از کاربردهای رایج By به عنوان حرف اضافه عبارت است از:

برای نشان دادن شخص یا چیزی که باعث انجام و یا افتادن اتفاقی می‌شود.

.The meteorologist was surprised by the sudden storm

برای نشان دادن این‌که چگونه کار و یا فرایندی انجام می‌شود.

.They cooled the house down by turning on the fan and opening the windows

به معنی مجاورت و یا نزدیکی.

.Their shoes are by the door

انجام کاری در زمانی مشخص.

.The rent payment is due by 6 p.m. on the third Tuesday of the month

برای مطابقت و یا تطبیق داشتن با چیزی.

.Even though he hated losing, he always played by the rules

در ریاضی، برای نشان دادن عملیات ضرب و یا تقسیم.

.Multiply the number of drinks by the number of guests, and you’ll understand why the wedding was so expensive

در دیکشنری Merriam-Webster یازده تعریف از کلمه By را به عنوان حرف اضافه وجود دارد. شما می‌توانید همه این معانی حفظ کنید، اما بهترین راه برای درک معانی By، خواندن و گوش‌دادن فراوان است، که کم کم (Little By Little) به شما کمک می‌کند تا معانی و اگلو‌های کلمه By را یاد بگیرید.

در ادامه چند کاربرد متداول دیگر را برای کلمه By را بررسی خواهیم کرد:

برای مشخص کردن نویسنده یک اثر.

.Moby Dick is by Herman Melville

برای پیش‌کشیدن حرف و یا یک موضوع.

By the way, the car is in parking lot F

مثال‌های بیشتر با By در عبارات و معانی آن‌ها:

By the seat of one’s pants (doing something based on instinct)

By and by (after a while, eventually)

By and large (generally, for the most part)

By heart (memorized)

By the book (following the rules)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *