آموزشی, درسنامه های رایگان, عمومی, واژگان

دستور زبان و یا Part of Speech کلمه Into چیست؟

کلمه Into یکی از حروف اضافه (Prepositions) در انگلیسی است که در ابتدا کلمه‌ای ساده به نظر می رسد، اما پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. کلمه Into رابطه بین دو کلمه (که به طور معمول ضمایر و اسم‌ها هستند) را در یک جمله نشان می‌دهد.

در این بلاگ پست به شما کمک می‌کنیم نحوه استفاده هر یک از معانی مختلف این کلمه و زمان استفاده از آن‌ها را یاد بگیرید.

دستور زبان کلمه Into چیست؟

کلمه Into یک حرف اضافه در زبان انگلیسی است که معانی متعددی دارد.

سه مورد از رایج ترین کاربردهای کلمه into عبارت است از:

نشان دادن حرکت به سمت درون یا باطن چیزی (to show movement toward the inside or interior of something)

نشان دادن دگرگونی یا تغییر (to show a transformation or change)

نشان دادن درگیری عمیق درمورد یک موضوع (to show a deep engagement with a topic)

 

نشان دادن حرکت به سمت درون یا باطن چیزی (to show movement toward the inside or interior of something)

.She walked into the room

.The cat jumped into the box

.They went into the lake

یک روش برای اینکه آیا می‌توانید از into در این معنی استفاده کنید یا نه، این است که into به همراه فعل را با فعل enter جایگزین کنید و اگر معنای جمله تغییر نکرد، از کلمه Into در این معنی به درستی استفاده کردید.

.She walked into the room. = She entered the room

.The cat jumped into the box. = The cat entered the box

.They went into the lake. = They entered the lake

اما روش بالا همیشه جواب‌گو نیست. در مثال‌های زیر جایگزین کردن کلمه کمک‌کننده نخواهد بود:

.The company invested a lot of money into research and development

.The artist poured her emotions into her paintings

.He put a lot of effort into his presentation

نشان دادن دگرگونی یا تغییر (to show a transformation or change)

.The caterpillar transformed into a butterfly

.The water turned into ice

.The yellow leaves indicated that summer was turning into fall

.The dam converted water into energy

.The book was adapted into a movie

نشان دادن حرکت به سمت درون یا باطن چیزی (to show movement toward the inside or interior of something)

.She got into surfing during their beach vacation

.The scientist was so into his research that he didn’t notice the rain

.Once their basketball team started winning, the fans got really into supporting it

کلمه Into در مقابل In to

یکی از گیج کننده‌ترین قسمت‌ها در مورد کلمه into این است که دقیقاً شبیه دو کلمه in to به نظر می‌رسد. حال چگونه تفاوت این دو را تشخیص دهیم؟

کلمه Into یک حرف اضافه است، بنابراین همیشه رابطه بین دو کلمه را نشان می دهد. In to یک Verb phrase است، بنابراین حرکت (Movement) را نشان می‌دهد.

برای درک بهتر این تفاوت از فعل to turn استفاده کنید. وقتی که از turn into استفاده می‌کنیم، به این معنا است که چیزی در حال تغییر شکل است و یا یک رابطه مستقیم بین یک چیز و چیز دیگر توصیف می‌شود. به عنوان مثال:

.The frog turned into a prince

زمانی که از turn in to استفاده می‌کنیم، به معنای تغییر جهت یا حرکت است. به عنوان مثال:

.The driver turned in to the parking lot

یکی از راه‌های آزمایش تفاوت این دو مورد این است که ببینیم آیا استفاده از Into تغییری غیرعادی در جمله ایجاد می‌کند یا خیر. برای مثال:

She turned her book in to the library. (The library book was returned.)

She turned her book into the library. (The library book became an entire library.)

کاربردهای دیگر برای Into

مانند بسیاری از حروف اضافه، معنای into بسته به موقعیت (Context) جمله تغییر خواهد کرد. برخی دیگر از معانی کلمه عبارتند از:

نشان‌دادن فرآیند ترکیب‌کردن و یا عمل مخلوط کردن عناصر یا مواد مختلف.

The recipe required mixing the wet ingredients and the dry ingredients separately, and then pouring the wet mixture into the dry mixture at the last minute

نشان‌دادن درک یک موضوع و یا تحلیل عمیق آن.

.In order to write a thorough review of The Great Gatsby, she first had to dig into the historical context of the novel

در ادامه نمونه‌های بیشتری از معانی دیگر کلمه into در جمله خواهیم دید.

:Entering

.The squirrel darted into its burrow as the hawk flew overhead

:Engagement

.He’s really into photography, so he wakes up before sunrise just to get the right lighting

:Transformation

.The watermelon slices froze into refreshing popsicles after a couple of hours in the freezer

:Combination/mixing

.She blended the yellow and green paints into the perfect shade

:Investment

.She channeled her energy into raising funds for the charity event

:Understanding/analysis

.The researchers conducted experiments to gain insight into the behavior of atoms

:Conversion

.The play’s script was translated into multiple languages for international audiences

:Integration/incorporation

.The small nonprofits merged into a single community organization in order to draw on one another’s resources and expertise

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *