دوره‌های آکادمی فرزاد

پکیج واژگان پیشرفته

پکیج آموزشی واژگان پیشرفته (فصل دوم)

2,779,000تومان 
 2,223,000تومان
2,779,000تومان  2,223,000تومان

پکیج آموزشی واژگان پیشرفته

2,779,000تومان  2,223,000تومان

پکیج آموزشی واژگان پیشرفته

2,779,000تومان  2,223,000تومان